สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
ผู้อำนวยการสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายมนตรี รัตนวิจิตร 6300 02-665-3875
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มทะเบียนแและประมวลผล) นายพงศกร หิรัญโรจน์ 6301 02-665-3875
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุ่มวิชาการ) ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ 6400 02-665-3882
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางณิชกมล ยมนา 6408 02-665-3880
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและประมวลผล (หัวหน้ากลุ่มทะเบียนฯ) นางสาวกมลภัทร นวานุช 6305 02-665-3877
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มบัณฑิต) นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ 6401 02-665-3878
หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (และหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ) นางทัศนีย์ วงศ์แตง 6402
งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์ 6405
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (หัวหน้างาน) นางสาวอรอนงค์ งามวิไล 6403 02-665-3881
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา นางสาวเพ็ญนภา รักษ์มณี 6403 02-665-3881
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา นายวิลาส วิถีไพร 6404
งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (หัวหน้างาน) นางทัศนีย์ วงศ์แตง 6402
กลุ่มทะเบียนและประมวลผล One Stop service (ชั้นล่าง อาคาร 1) 6409
กลุ่มวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6400
กลุ่มวิชาการ นางณิชกมล ยมนา 6403