สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 026653777

สาขา/ฝ่าย/งาน ชื่อคน/ตำแหน่ง เบอร์ต่อ เบอร์ตรง
งานสารบรรณ งานสารบรรณ 6407 02-665-3879
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6635/6302 02-665-3874
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวลผล นางสาวละมัย บุตรลพ 6308
งานทะเบียนสายที่ 1 งานทะเบียนสายที่ 1 6303/6307
งานทะเบียนสายที่ 2 งานทะเบียนสายที่ 2 6305/6309 02-665-3877
งานทะเบียนสายที่ 3 งานทะเบียนสายที่ 3 6304/6306
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6636
กลุ่มบัณฑิตศึกษา กลุ่มบัณฑิตศึกษา 6406
หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายสืบพงศ์ สนามทอง 6401
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธ์ุ 6300 02-665-3875
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางณิชกมล ยมนา 6408 02-665-3880
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบัณฑิตศึกษา นางสาวกมลภัทร นวานุช 6406
งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 6402
งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6405
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 6403/6404 02-665-3881
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางสาวอรอนงค์ งามวิไล 6402
กลุ่มทะเบียนและประมวลผล One Stop service (ชั้นล่าง อาคาร 1) 6636
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ 6400 02-665-3882
รองผู้อำนวยการ (กลุ่มทะเบียนแและประมวลผล/กลุ่มบัณฑิตศึกษา) นายพงศกร หิรัญโรจน์ 6301 02-665-3876
รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารและแผน) นางสาวนฤดี สมิทธ์ปรีชา 6400 02-665-3882