ศูนย์เทเวศร์ 02-665 3777, 02-665 3888

ศูนย์โชติเวช 02-665-3777, 02-665-3888

ศูนย์พณิชยการพระนคร 02-665-3555

ศูนย์พระนครเหนือ 02-836-3000